ستاره درخشان استهبان

انجیر خشک بي نظير

این محصول از انجیر های دوستاره وچهار ستاره  که صدیک آن گرفته شده می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر سر گل

این محصول از انجیر های بینظیر است ودر آن صدیک زیادی وجود دارد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر مرطوب 200گرمی- 48تایی

این محصول با بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز وطی مراحل مختلف فرآوری وبسته بندی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

 

 

انجیر مرطوب 400گرمی - 24تایی

 

این محصول با بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز وطی مراحل مختلف فرآوری وبسته بندی شده است

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

 

انجیر خشک تک ستاره

 انجیر متعلق به این درجه از رنگ قهوه ای و خاکستری و دهان بسته اندازه آنها حدود 14 میلیمتر است.

این محصول ازکیفیت پایین برخوردار بوده وبرای مصارف خاص مورد استفاده قرارمیگیرد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است.این محصول در بسته بندی های 10 کیلویی میباشد

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر خشک سه ستاره

این محصول اندازه ای متوسط دارد وتقریبا همه دهان بسته هستند ورنگ آن روشن میباشد

انجیر خشک چهار ستاره

انجیر خشک، متعلق به این درجه زرد روشن و سفید رنگ است . در این درجه (حدود 45درصد) با دهان باز است.این محصول در بسته بندی 9کیلویی میباشد

این محصول ازترکیب انجیر های صدیک ودوستاره وسه ستاره  می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن جداسازی شده است

انجیر خشک فوق اعلا

انجیر متعلق به این درجه، زرد  روشن و سفید رنگ است.اندازه آنها حدود 22 میلیمتر است. بیشترین درصد آن را در این درجه (حدود 90 درصد)  با دهان باز است.

این محصول از بالا ترین  و مرغوب ترین نوع انجیر می باشد  وبه وسیله دستگاهای مدرن سایز بندی وجداسازی شده است این محصول در بسته بندی های 8کیلویی به فروش میرسد

حالا با اطمینان از کیفیت محصول خرید خود را انتخاب فرمایید

انجیر خشک AAA

این محصول از تعدادی انجیر غنچه ودهان بسته تشکیل شده واندازه آن درشت می باشد وتوسط دستگاهای میکانیزه جداسازی وسورت بندی شده است